ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Громадсько-політична активність: трансформаційні виклики в умовах війни

stmm. 2024 (2): 5-24

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.02.005

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-2/3.pdf

ЛАРИСА ФОСТЕР, кандидат соціологічних наук, доцентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 60)

larysafoster@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8154-985X

ЮЛІЯ ГЕТМАН, аспірантка відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

yuliiahetman2021@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8300-520X

Розвиток громадянського суспільства тісно пов’язаний з історичним процесом формування української нації. Тож після початку повномасштабної війни громадянське суспільство швидко адаптувалося й на різних рівнях розв’язує соціальні, економічні, гуманітарні, політичні та інші проблеми, з якими зіткнулася країна. Ми передбачаємо, що воєнний стан суттєво впливає на структуру та функції громадянського суспільства та на активізацію громадсько-політичної залученості українців. Тож у статті спочатку розглянуто теоретичні аспекти дослідження громадянського суспільства в цілому, громадські практики онлайн-активізму та волонтерського руху під час війни. Поряд із тим наведено результати пілотажного дослідження громадсько-політичної активності студентів київських закладів вищої освіти.

Дослідження соціологічних показників громадянського суспільства, соціологічного портрету членів громадських організацій, громадянської онлайн-активності, практик самоорганізації, різних видів добровільної діяльності та політичної участі українців завжди були й залишаються актуальними. Оскільки нові дискурси, форми та способи реалізації політичної участі та громадської ініціативи щороку лише зростають, тож варто братися за нові дослідницькі виклики, використовуючи при цьому результативні концепції.

Отже, ми здійснили пілотажне дослідження громадсько-політичної активності студентської молоді відповідно до 3D-вимірної схеми громадянського суспільства В. Степаненка і зробили низку висновків. На хвилі національно-визвольної боротьби проти РФ вектор цивільності почав стрімко розвиватися, відбулося переосмислення сенсу держави, нації, власної ідентичності, що певним чином позначилося на світогляді молоді та на загальних трендах активності. Загалом вектор активності саме серед студентів поступово розвивається: значно розширилась палітра форм активності та частота їх відтворення (як відзначають самі студенти). Однак ці активності мають переважно індивідуалізований та несистемний характер. Тому активність залишається на невисокому рівні, частково через неможливість розвитку вектора відкритості під час воєнного стану.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадсько-політична активність онлайн, волонтерство

Джерела

Бєльська, Т. (2015). Інституційний вимір глобального громадянського суспільства. В: Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (сс. 71–81). Львів.

Благодійність у часи війни — кількісне дослідження. (2022). Взято з: https://zagoriy.foundation/publications/blagodijnist-u-chasi-vijni-kilkisne-doslidzhennya/

Восьме загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни (6 квітня 2022 р.). (2022). Взято з: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html

Головаха, Є. (2022). Якщо ми не здамося — вийдемо з цієї війни абсолютно інтегрованою європейською країною. Взято з: https://novynarnia.com/2022/03/30/yegolovaha/

Дембіцький, С. (2023). Українська молодь у фокусі соціології. Київ: Інститут соціології НАН України. Взято з: https://drive.google.com/file/d/1GSj9D7ee0XlJwN8cgRtmOrm9_oG57SF-/view

Краснякова, А. (2019). Конвенційні форми інтернет-участі як ресурс розвитку громадянської компетентності молоді. Теорія і практика сучасної психології, 2(6), 188–192. Взято з: https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-2.33

Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності. (2018). Взято з: https://dif.org.ua/uploads/pdf/882931762645d5906abe089.49789374.pdf

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії. (2022). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykoideologichni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-v-umovakh-rosiiskoi-agresii-veresen-zhovten-2022r

Патнем, Р. (2001). Творення демократії. Традиції творення громадської активності в сучасній Італії. Київ: Основи.

Перші дні повномасштабної війни в Україні: думки, переживання, дії. (2022). Взято з: https://cedos.org.ua/researches/pershi-dni-povnomasshtabnoyi-vijny-v-ukrayini-dumky-perezhyvannya-diyi-analitychna-zapyska-z-pershymy-rezultatamy-doslidzhennya/

Пирожков, І. (2022). Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Потапенко, В. (2022). Про стан розвитку громадянського суспільства України в 2021 році та його зміни на початку 2022 року. Київ: НІСД.

Резнік, О. (2019). Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні. Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, О. (2020). Суб’єкти громадянських практик як підґрунтя демократичного транзиту України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5–22.

Резнік, О. (2023). Громадянська ідентичність та територіальна згуртованість як соціальні показники національної стійкості. В: Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Степаненко, В. (2015). Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології НАН України.

Центр Разумкова. (2022). Політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії. Взято з: https://razumkov.org.ua/images/journal/NSD189-190_2022_ukr.pdf

Центр Разумкова. (2024). Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів. Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-sichen-2024r

Яшник, М. (2023). Прес-релізи та звіти дослідження ініціатив відновлення в Україні та ролі громадянського суспільства в процесах відновлення: основні результати комплексного соціологічного дослідження, проведеного у квітні–травні 2023. Взято з: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1268&page=3

Civil Society Organization Sustainability Index. (2022). Retrieved from: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/csosi-africa-2022-report.pdf

Keane, J. (2003). Global civil society? Cambridge: Cambridge University Press.

Kutsenko, О. (2023). Power of Freedom and Activism: Ukrainian Alternative to Militant Authoritarianism. Retrieved from: https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/Non-organizzati/XX_ISA_World_Congress_Program_Book.pdf

National Democratic Institute. (2023). Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України. Retrieved from: https://www.ndi.org/sites/default/files/January_2023_Ukraine_wartime_survey_UKR.pdf

YOUкраїна. (2023). Згуртованість та громадянська активність під час війни Звіт соціального дослідження: 29 березня – 11 квітня 2023. Взято з: https://youkraina.com.ua/files/Factum_Group_YOU%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86.%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

Отримано 15.12.2023

Громадсько-політична активність: трансформаційні виклики в умовах війни

stmm. 2024 (2): 5-24

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.02.005

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-2/3.pdf

ЛАРИСА ФОСТЕР, кандидат соціологічних наук, доцентка кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ, вул. Володимирська, 60)

larysafoster@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8154-985X

ЮЛІЯ ГЕТМАН, аспірантка відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

yuliiahetman2021@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-8300-520X

Розвиток громадянського суспільства тісно пов’язаний з історичним процесом формування української нації. Тож після початку повномасштабної війни громадянське суспільство швидко адаптувалося й на різних рівнях розв’язує соціальні, економічні, гуманітарні, політичні та інші проблеми, з якими зіткнулася країна. Ми передбачаємо, що воєнний стан суттєво впливає на структуру та функції громадянського суспільства та на активізацію громадсько-політичної залученості українців. Тож у статті спочатку розглянуто теоретичні аспекти дослідження громадянського суспільства в цілому, громадські практики онлайн-активізму та волонтерського руху під час війни. Поряд із тим наведено результати пілотажного дослідження громадсько-політичної активності студентів київських закладів вищої освіти.

Дослідження соціологічних показників громадянського суспільства, соціологічного портрету членів громадських організацій, громадянської онлайн-активності, практик самоорганізації, різних видів добровільної діяльності та політичної участі українців завжди були й залишаються актуальними. Оскільки нові дискурси, форми та способи реалізації політичної участі та громадської ініціативи щороку лише зростають, тож варто братися за нові дослідницькі виклики, використовуючи при цьому результативні концепції.

Отже, ми здійснили пілотажне дослідження громадсько-політичної активності студентської молоді відповідно до 3D-вимірної схеми громадянського суспільства В. Степаненка і зробили низку висновків. На хвилі національно-визвольної боротьби проти РФ вектор цивільності почав стрімко розвиватися, відбулося переосмислення сенсу держави, нації, власної ідентичності, що певним чином позначилося на світогляді молоді та на загальних трендах активності. Загалом вектор активності саме серед студентів поступово розвивається: значно розширилась палітра форм активності та частота їх відтворення (як відзначають самі студенти). Однак ці активності мають переважно індивідуалізований та несистемний характер. Тому активність залишається на невисокому рівні, частково через неможливість розвитку вектора відкритості під час воєнного стану.

Ключові слова: громадянське суспільство, громадсько-політична активність онлайн, волонтерство

Джерела

Бєльська, Т. (2015). Інституційний вимір глобального громадянського суспільства. В: Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (сс. 71–81). Львів.

Благодійність у часи війни — кількісне дослідження. (2022). Взято з: https://zagoriy.foundation/publications/blagodijnist-u-chasi-vijni-kilkisne-doslidzhennya/

Восьме загальнонаціональне опитування: Україна в умовах війни (6 квітня 2022 р.). (2022). Взято з: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/vosmoy_obschenacionalnyy_opros_ukraina_v_usloviyah_voyny_6_aprelya_2022.html

Головаха, Є. (2022). Якщо ми не здамося — вийдемо з цієї війни абсолютно інтегрованою європейською країною. Взято з: https://novynarnia.com/2022/03/30/yegolovaha/

Дембіцький, С. (2023). Українська молодь у фокусі соціології. Київ: Інститут соціології НАН України. Взято з: https://drive.google.com/file/d/1GSj9D7ee0XlJwN8cgRtmOrm9_oG57SF-/view

Краснякова, А. (2019). Конвенційні форми інтернет-участі як ресурс розвитку громадянської компетентності молоді. Теорія і практика сучасної психології, 2(6), 188–192. Взято з: https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-2.33

Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності. (2018). Взято з: https://dif.org.ua/uploads/pdf/882931762645d5906abe089.49789374.pdf

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії. (2022). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykoideologichni-oriientatsii-gromadian-ukrainy-v-umovakh-rosiiskoi-agresii-veresen-zhovten-2022r

Патнем, Р. (2001). Творення демократії. Традиції творення громадської активності в сучасній Італії. Київ: Основи.

Перші дні повномасштабної війни в Україні: думки, переживання, дії. (2022). Взято з: https://cedos.org.ua/researches/pershi-dni-povnomasshtabnoyi-vijny-v-ukrayini-dumky-perezhyvannya-diyi-analitychna-zapyska-z-pershymy-rezultatamy-doslidzhennya/

Пирожков, І. (2022). Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Потапенко, В. (2022). Про стан розвитку громадянського суспільства України в 2021 році та його зміни на початку 2022 року. Київ: НІСД.

Резнік, О. (2019). Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні. Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, О. (2020). Суб’єкти громадянських практик як підґрунтя демократичного транзиту України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5–22.

Резнік, О. (2023). Громадянська ідентичність та територіальна згуртованість як соціальні показники національної стійкості. В: Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Степаненко, В. (2015). Громадянське суспільство: дискурси і практики. Київ: Інститут соціології НАН України.

Центр Разумкова. (2022). Політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії. Взято з: https://razumkov.org.ua/images/journal/NSD189-190_2022_ukr.pdf

Центр Разумкова. (2024). Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів. Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-sichen-2024r

Яшник, М. (2023). Прес-релізи та звіти дослідження ініціатив відновлення в Україні та ролі громадянського суспільства в процесах відновлення: основні результати комплексного соціологічного дослідження, проведеного у квітні–травні 2023. Взято з: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1268&page=3

Civil Society Organization Sustainability Index. (2022). Retrieved from: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/csosi-africa-2022-report.pdf

Keane, J. (2003). Global civil society? Cambridge: Cambridge University Press.

Kutsenko, О. (2023). Power of Freedom and Activism: Ukrainian Alternative to Militant Authoritarianism. Retrieved from: https://www.inapp.gov.it/wp-content/uploads/Non-organizzati/XX_ISA_World_Congress_Program_Book.pdf

National Democratic Institute. (2023). Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України. Retrieved from: https://www.ndi.org/sites/default/files/January_2023_Ukraine_wartime_survey_UKR.pdf

YOUкраїна. (2023). Згуртованість та громадянська активність під час війни Звіт соціального дослідження: 29 березня – 11 квітня 2023. Взято з: https://youkraina.com.ua/files/Factum_Group_YOU%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86.%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf

Отримано 15.12.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }