ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Вимоги до подання та керівництво для авторів

І. Журнал приймає до публікації статті, що:
а) містять наукову новизну;
б) враховують провідні сучасні публікації з відповідної проблематики та історію її розгляду;
в) відповідають меті та науковим пріоритетам журналу;
г) здебільшого спираються на оригінальні тексти цитованих джерел;
д) відповідають вимогам керівництва для авторів (див. нижче).
ІІ. Публікація статей у нашому журналі є безкоштовною для авторів.
ІІІ. Фактом подання матеріалу в «СТММ», автор погоджується з чинними в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, Положеннями про авторські права та про конфіденційність.
IV. Під час подання рукопису до журналу автори повинні також підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче (в разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання):
1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або необхідне пояснення надано в коментарі редактору).
2. Файл подання є документом у форматі DOC або RTF.
3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL).
5. Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу), а також – додатково надсилатись (додаватись) окремими файлами (у форматі Excel) разом з текстом
6. Текст супроводжується окремим файлом, що містить:
анотації українською та англійською мовами – 1800 знаків кожна;
переклад назви статті англійською;
перелік ключових слів (укр., англ. мовами; ключові слова відокремлюються крапкою з комою);
інформацію про автора (укр. та англ. мовами): прізвище, ім’я та по батькові, авторський ORCID iD за зразком: http://orcid.org/0000-0003-4223-6866 ) або Scopus id; науковий ступінь, учене звання (за наявності); місце та адреса основної роботи, посада; контакти: номер телефону, e-mail та адреса; сфера наукових інтересів.
V. Вимоги до оформлення тексту:
Мова тексту –  українська, англійська; 
Формат DOC, RTF; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;
Оформлення посилань:
наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з форматом АРА (зразки оформлення літератури за цим форматом див., наприклад, тут: http://liu.cwp.libguides.com/citapa );
посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять:
прізвище автора (редактора, укладача тощо; при наявності кількох авторів, наводиться лише прізвище першого і символ …) з відповідної позиції у списку літератури  / пробіл  /  рік видання / двокрапка / пробіл  /  номер сторінки (або діапазон номерів через тире); зразок оформлення посилання: [Аристотель 2010: 286], [Aristotle 2008: 17-18];
якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у списку літератури такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання (в т.ч. й у посиланні) слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з а (наприклад, 1990a, 1990b, 1990с тощо) – зразок оформлення посилання: [Аристотель 2010а: 286], [Aristotle 2010с: 17-18];
у посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою;
зразок оформлення посилання: [Большой толковый социологический словарь Collins, 1999: 317] або [ БТСС, 1999: 317];
якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо;
за наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання;
примітки подаються внизу сторінки або після основного тексту перед списком літератури;
— при цитуванні слід уникати подвійного перекладу;
— бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел або принаймні зіставляти використовувані переклади з цими оригіналами;
всі ілюстрації, графіки та таблиці повинні міститись у самому тексті, а також – додатково надсилатись (додаються) окремими файлами (у форматі Excel) разом з текстом.
Матеріали можна подавати у редакцію журналу або електронною поштою на svetaedit@gmail.com, vera-home@ukr.net або sociologia-glavred@ukr.net.
Рішення щодо прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.
Для більш детальної інформації щодо рецензування, редагування, авторських прав та конфіденційності оберіть відповідний розділ:
1. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.
2. Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті двох рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців.
3. Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами.
4. Редакція у дводенний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Відповідалний секретар редакції надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
4.1 Термін рецензування – до 2-х місяців.
4.2. В рецензії відзначається:
- оригінальність і наукову новизну статті;
- коректність цитування;
- відповідність змісту статті її назві;
- чи враховує автор найсучасніші публікації у царині, яку представляє стаття;
- остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,
- а також наводять (за наявності) ті недоліки статті, що, на їхню думку, не є предметом наукової дискусії і мають бути виправлені автором.
4.3. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
4.4. Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.
4.5. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є основною підставою для прийняття статті до публікації. Але остаточне рішення приймає Редколегія. Вона має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.
4.6. Якщо оцінки рецензентів статті розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити статтю або призначити додаткових рецензентів.
4.7. Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
4.8. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.
Стосунки між авторами, редакцією і рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікування (COPE), зокрема:
FAIR PLAY
Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, безвідносно до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.
НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПІВ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Наш журнал відхиляє будь-як матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ
Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію. Редактори:
1) мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
2) гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
3) повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
4) забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
5) обстоювати свободу наукового самовираження.
Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається доки будь-які сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ
Автори повинні:
1) переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
2) зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
3) підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
4) визначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
5) повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.
Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця (у разі оприлюднення в друкованій версії Sententiae) через півтора року буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ
Рецензенти повинні:
1) повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
2) зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
3) бути об'єктивними й конструктивним у своїх відгуках.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються на такі умови:
Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації.
Автори можуть вступати в окремі, додаткові договірні угоди для не ексклюзивного розповсюдження друкованої у журналі версії своєї роботи (статті) (наприклад, розмістити її в інституційному сховищі або опублікувати його в книзі), із підтвердженням його первинної публікації у цьому журналі.
Авторам дозволено розміщувати свою роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їх веб-сайті) до та під час процесу подання, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранньої та більшої цитації опублікованої роботи (див. Вплив відкритого доступу).
Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Вимоги до подання та керівництво для авторів

І. Журнал приймає до публікації статті, що:
а) містять наукову новизну;
б) враховують провідні сучасні публікації з відповідної проблематики та історію її розгляду;
в) відповідають меті та науковим пріоритетам журналу;
г) здебільшого спираються на оригінальні тексти цитованих джерел;
д) відповідають вимогам керівництва для авторів (див. нижче).
ІІ. Публікація статей у нашому журналі є безкоштовною для авторів.
ІІІ. Фактом подання матеріалу в «СТММ», автор погоджується з чинними в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, Положеннями про авторські права та про конфіденційність.
IV. Під час подання рукопису до журналу автори повинні також підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче (в разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання):
1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або необхідне пояснення надано в коментарі редактору).
2. Файл подання є документом у форматі DOC або RTF.
3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL).
5. Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу), а також – додатково надсилатись (додаватись) окремими файлами (у форматі Excel) разом з текстом
6. Текст супроводжується окремим файлом, що містить:
анотації українською та англійською мовами – 1800 знаків кожна;
переклад назви статті англійською;
перелік ключових слів (укр., англ. мовами; ключові слова відокремлюються крапкою з комою);
інформацію про автора (укр. та англ. мовами): прізвище, ім’я та по батькові, авторський ORCID iD за зразком: http://orcid.org/0000-0003-4223-6866 ) або Scopus id; науковий ступінь, учене звання (за наявності); місце та адреса основної роботи, посада; контакти: номер телефону, e-mail та адреса; сфера наукових інтересів.
V. Вимоги до оформлення тексту:
Мова тексту –  українська, англійська; 
Формат DOC, RTF; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;
Оформлення посилань:
наприкінці статті наводиться ненумерований алфавітний список цитованої літератури згідно з форматом АРА (зразки оформлення літератури за цим форматом див., наприклад, тут: http://liu.cwp.libguides.com/citapa );
посилання в тексті подаються у квадратних дужках і містять:
прізвище автора (редактора, укладача тощо; при наявності кількох авторів, наводиться лише прізвище першого і символ …) з відповідної позиції у списку літератури  / пробіл  /  рік видання / двокрапка / пробіл  /  номер сторінки (або діапазон номерів через тире); зразок оформлення посилання: [Аристотель 2010: 286], [Aristotle 2008: 17-18];
якщо на один рік припадає кілька видань одного автора, цитованих у статті, то у списку літератури такі джерела розташовуються за алфавітом, а після року видання (в т.ч. й у посиланні) слід ставити відповідну літеру латинського алфавіту, починаючи з а (наприклад, 1990a, 1990b, 1990с тощо) – зразок оформлення посилання: [Аристотель 2010а: 286], [Aristotle 2010с: 17-18];
у посиланнях на твори, наведені у списку літератури без зазначення автора (збірники, енциклопедії тощо), слід замість прізвища автора наводити перші слова заголовку цитованого видання; якщо фраза виявляється завеликою чи неприйнятною з інших причин, можна при першому цитуванні запровадити абревіатуру, описавши її у примітці, й надалі послуговуватися саме абревіатурою;
зразок оформлення посилання: [Большой толковый социологический словарь Collins, 1999: 317] або [ БТСС, 1999: 317];
якщо видання не має автора, але на офіційній сторінці вказано укладача, відповідального редактора тощо, їх можна наводити замість автора, вдаючись до відповідних позначок за стандартом АРА: (Укл.), (Ред.) тощо;
за наявності канонічних видань класичних творів із загальноприйнятою пагінацією, краще посилатись на неї, а не на сторінку того чи іншого видання;
примітки подаються внизу сторінки або після основного тексту перед списком літератури;
— при цитуванні слід уникати подвійного перекладу;
— бажано посилатися на оригінали цитованих іншомовних першоджерел або принаймні зіставляти використовувані переклади з цими оригіналами;
всі ілюстрації, графіки та таблиці повинні міститись у самому тексті, а також – додатково надсилатись (додаються) окремими файлами (у форматі Excel) разом з текстом.
Матеріали можна подавати у редакцію журналу або електронною поштою на svetaedit@gmail.com, vera-home@ukr.net або sociologia-glavred@ukr.net.
Рішення щодо прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування.
Для більш детальної інформації щодо рецензування, редагування, авторських прав та конфіденційності оберіть відповідний розділ:
1. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.
2. Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті двох рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців.
3. Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами.
4. Редакція у дводенний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Відповідалний секретар редакції надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
4.1 Термін рецензування – до 2-х місяців.
4.2. В рецензії відзначається:
- оригінальність і наукову новизну статті;
- коректність цитування;
- відповідність змісту статті її назві;
- чи враховує автор найсучасніші публікації у царині, яку представляє стаття;
- остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,
- а також наводять (за наявності) ті недоліки статті, що, на їхню думку, не є предметом наукової дискусії і мають бути виправлені автором.
4.3. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
4.4. Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.
4.5. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є основною підставою для прийняття статті до публікації. Але остаточне рішення приймає Редколегія. Вона має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.
4.6. Якщо оцінки рецензентів статті розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити статтю або призначити додаткових рецензентів.
4.7. Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
4.8. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.
Стосунки між авторами, редакцією і рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікування (COPE), зокрема:
FAIR PLAY
Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, безвідносно до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.
НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПІВ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Наш журнал відхиляє будь-як матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ
Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію. Редактори:
1) мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
2) гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
3) повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
4) забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
5) обстоювати свободу наукового самовираження.
Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається доки будь-які сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ
Автори повинні:
1) переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
2) зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
3) підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
4) визначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
5) повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.
Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця (у разі оприлюднення в друкованій версії Sententiae) через півтора року буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ
Рецензенти повинні:
1) повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
2) зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
3) бути об'єктивними й конструктивним у своїх відгуках.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються на такі умови:
Автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації.
Автори можуть вступати в окремі, додаткові договірні угоди для не ексклюзивного розповсюдження друкованої у журналі версії своєї роботи (статті) (наприклад, розмістити її в інституційному сховищі або опублікувати його в книзі), із підтвердженням його первинної публікації у цьому журналі.
Авторам дозволено розміщувати свою роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їх веб-сайті) до та під час процесу подання, оскільки це може призвести до продуктивного обміну, а також до більш ранньої та більшої цитації опублікованої роботи (див. Вплив відкритого доступу).
Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.
ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ