ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціологічний вимір економічної ґлобалізації**: світові тренди та українські реалії**

Перша частина. Теоретичний та емпіричний виміри економічної ґлобалізації

stmm. 2020 (3): 51-79

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.051

ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

АНАТОЛІЙ АРСЕЄНКО, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

Ґлобалізація залишається найпоширенішим і досить суперечливим концептом в сучасному соціальному дискурсі. В межах теоретико-концептуального соціологічного виміру автори проаналізували сутність економічної ґлобалізації (ЕҐ) як її визначального типу. Вони дослідили ґлобалізацію як об’єктивний процес (насамперед міжнародного поділу праці) та суб’єктивний процес формування ґлобальної капіталістичної економіки під егідою провідних західних держав, наднаціональних фінансово-економічних установ (насамперед СБ і МВФ) і ТНК. Як головні драйвери ґлобалізації, вони визначають її форми та напрямки в інтересах «ядра» ґлобального капіталізму. В межах емпіричного соціологічного виміру ЕҐ (що передбачає вимірювання різноманітних проявів як самого процесу ЕҐ, так і його соціальних наслідків) особливу увагу автори приділили аналізові соціальних змін в українському суспільстві. На думку авторів, капіталізація вітчизняної економіки, що відбувалася паралельно із залученням України до ґлобального економічного простору, призвела до деґрадації народного господарства, значного погіршення життєвого рівня більшості громадян, створення антисоціальної держави, атрибутом якої стала системна криза. Для доказу цих висновків автори на підставі вивчення численних вітчизняних та іноземних джерел проаналізували динаміку головних макроекономічних і соціологічних показників життя українського суспільства майже за 30 років дрейфу на узбіччя ґлобального капіталістичного світу. Автори зосередилися на дослідженні восьми принципових напрямів соціальних змін: деіндустріалізації економіки, її ґлобальної конкурентоспроможності та інноваційності, динаміки ВВП, зайнятості, доходів і добробуту населення, соціально-економічної нерівності, боргової залежності та деґрадації української науки. Проведений аналіз показує необхідність відмови від неоліберальної парадигми розвитку і пошуку альтернативних, більш справедливих моделей ЕҐ.

Ключові слова: економічна ґлобалізація, драйвери економічної ґлобалізації, соціологічний вимір ґлобалізації, соціальні зміни, українське суспільство

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Арсеенко, А.Г., Малюк, А.Н., Толстых, Н.В. (2011). Вызовы глобализации и Украина. Киев: Институт социологии НАН Украины.

Бек, У. (2001). Что такое глобализация? Москва: Прогресс–Традиция.

Вайцзекер, Е.У. фон, Війкман, А. (2019). Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римського клубу. Київ: Самміт–Книга.

Владимиров, А.А.,Зеленов, Л.А., _Степанов,_Е.И. (2010). Современная глобализация: Состояние и перспективы. Москва: ЛЕНАНД.

Делягин, М.Г. (2019). Конец эпохи: осторожно, двери открываются! Т. 1: Общая теория глобализации. Москва: ИПРОГ, Книжный мир.

Добреньков, В.И., Рахманов, А.Б. (2014). Социология глобализации. Москва: Академический проспект.

Добреньков, В.И. (2018). Глобализация: сущность, проявления и социальные последствия. Москва: Академический проспект.

Корецкий, В.А., Халиков, М.С. (2017). Социология глобальных процессов. Москва: Академический проспект.

Манн, М. (2018). Источники социальной власти. Т. 4: Глобализация, 1945–2011 годы. Москва: Дело.

Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Сочинения (т. 4). Москва: Госполитиздат.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів (2009). Харків: Школа.

Терборн, Й. (2015). Мир: Руководство для начинающих. Москва: ИД Высшей школы экономики.

Хобсбаум, Э. (2013). Предисловие. В: К. Маркс, Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии (cc. 6–28). Москва: Common place.

Apostoaiae, M.C. (2011). Measuring Economic Globalization — Facts and Figures. In: The Annals of The “Stefan cel Mare” University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, 2 (14), 99–109.

Bockman, J. (2015). Socialist Globalization against Capitalist Neocolonialism: The Economic Ideas behind the New International Economic Order. Humanity , Spring, 109–128.

Case, A., Deaton, A. (2020). Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

Сavanagh, J., Mander, J. (Eds.) (2004). Alternatives to Economic Globalization [A Better World Is Possible]. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

CIA. The World Factbook (2016). Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world...

Cohen, R., Kennedy, P. (2000). Global Sociology. New York: New York University Press.

Collins Cobuild English Dictionary (1997). London: Harper Collins Publishers.

Dearden, N. (2020). Don’t Delay Developing World Debt — Cancel It. Retrieved from: https://www.commondreams.org/views/2020/04/27/dont...

Development and Globalization: Facts and Figure. UNCTAD (2016). Retrieved from: https://stats.unctad.org/Dgff2016/DGFF2016.pdf

Dreher, A., Gaston, N., Martens, P. (2008). Measuring Globalisation. Gauging Its Consequences. S.l.: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-74069-0

Eurobarometer standard 69. 2. The Europeans and globalisation (2008). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion...

Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N., Sturm, J.-E. (2019). The KOF Globalisation Index – revisited. The Review of International Organizations, 14, 543–574. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11558-019-09357-x

International Trade Union Confederation Global Poll (2017). Retrieved from: file:///C:/Users/PC/Downloads/global_poll_en_print%20(2).pdf

Johnson, J. (2019). World’s 500 Richest People Gained $1.2 Trillion in Wealth in 2019: Analysis. Retrieved from: https://www.commondreams.org/news/2019/12/27/world...

Kentikelenis, A.E., Babb, S. (2019). The Making of Neoliberal Globalization: Norms Substitutions and the Politics of Clandestine Institutional Change. American Journal of Sociology,124 (6),1720–1762.

KOF Globalisation Index (s.a.). Retreaved from:https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/in...

Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators (2010). Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264084360-en

Measuring Globalisation: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005). Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264108103-en

Metcalf, T., Witzig, J. (2019). World’s Richest Gain $1.2 Trillion in 2019 as Jeff Bezos Retains Crown. Retrieved from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-27...

Mullard, M. (2004). The Politics of Globalization and Polarisation. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Nester, W.R. (2010). Globalization, Wealth, and Power in the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan.

Raab, М. et al. (2008). GlobalIndex. A Sociological Approach to Globalization Measurement. International Sociology, 23 (4), 596–631.

Reich, R. (2019a). _How Trump has betrayed the working cla_ss. Retrieved from: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec...

Reich, R. (2019a). Trump Has One Glaring Weakness. Retrieved from: https://www.truthdig.com/articles/robert-reich-tru...

Romanoff, L. (2019). The Richest Country’s Empty Plates. 50 Million Hungry Americans. Retrieved from: https://www.globalresearch.ca/richest-country-empt...

Schaeffer, R. (2003). Understanding Globalization. The Social Consequences of Political, Economic, and Environmental Change. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.

Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: Sorbonne.

Taliano, M. (2020). Permanent War and Poverty or Widespread Truth Awareness? Retrieved from: https://www.globalresearch.ca/permanent-war-povert...

Tonkiss, F. (2006). Contemporary Economic Sociology: Globalization, production, inequality. Abingdon, Oxon: Routledge.

Tonkiss, F. (2012). Economic globalization. In: The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization / Ed. by G. Ritzer (pp. 604–611). S.l.: Blackwell Publishing Ltd.

Trosic, S.J. (2016). Economic globalization – advantages and disadvantages: The place of Serbia and Japan in the globalized world.In: Globalized World: Advantage or Disadvantage (pp. 108–122). Belgrade: Institute of International Politics and Economics; Kyoto: Global Resource Management, Doshisha University; Novi Sad: Mala knjiga.

Отримано 24.07.2020

Соціологічний вимір економічної ґлобалізації**: світові тренди та українські реалії**

Перша частина. Теоретичний та емпіричний виміри економічної ґлобалізації

stmm. 2020 (3): 51-79

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.051

ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

АНАТОЛІЙ АРСЕЄНКО, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

Ґлобалізація залишається найпоширенішим і досить суперечливим концептом в сучасному соціальному дискурсі. В межах теоретико-концептуального соціологічного виміру автори проаналізували сутність економічної ґлобалізації (ЕҐ) як її визначального типу. Вони дослідили ґлобалізацію як об’єктивний процес (насамперед міжнародного поділу праці) та суб’єктивний процес формування ґлобальної капіталістичної економіки під егідою провідних західних держав, наднаціональних фінансово-економічних установ (насамперед СБ і МВФ) і ТНК. Як головні драйвери ґлобалізації, вони визначають її форми та напрямки в інтересах «ядра» ґлобального капіталізму. В межах емпіричного соціологічного виміру ЕҐ (що передбачає вимірювання різноманітних проявів як самого процесу ЕҐ, так і його соціальних наслідків) особливу увагу автори приділили аналізові соціальних змін в українському суспільстві. На думку авторів, капіталізація вітчизняної економіки, що відбувалася паралельно із залученням України до ґлобального економічного простору, призвела до деґрадації народного господарства, значного погіршення життєвого рівня більшості громадян, створення антисоціальної держави, атрибутом якої стала системна криза. Для доказу цих висновків автори на підставі вивчення численних вітчизняних та іноземних джерел проаналізували динаміку головних макроекономічних і соціологічних показників життя українського суспільства майже за 30 років дрейфу на узбіччя ґлобального капіталістичного світу. Автори зосередилися на дослідженні восьми принципових напрямів соціальних змін: деіндустріалізації економіки, її ґлобальної конкурентоспроможності та інноваційності, динаміки ВВП, зайнятості, доходів і добробуту населення, соціально-економічної нерівності, боргової залежності та деґрадації української науки. Проведений аналіз показує необхідність відмови від неоліберальної парадигми розвитку і пошуку альтернативних, більш справедливих моделей ЕҐ.

Ключові слова: економічна ґлобалізація, драйвери економічної ґлобалізації, соціологічний вимір ґлобалізації, соціальні зміни, українське суспільство

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Арсеенко, А.Г., Малюк, А.Н., Толстых, Н.В. (2011). Вызовы глобализации и Украина. Киев: Институт социологии НАН Украины.

Бек, У. (2001). Что такое глобализация? Москва: Прогресс–Традиция.

Вайцзекер, Е.У. фон, Війкман, А. (2019). Come On! Капіталізм, недалекоглядність, населення і руйнування планети. Доповідь Римського клубу. Київ: Самміт–Книга.

Владимиров, А.А.,Зеленов, Л.А., _Степанов,_Е.И. (2010). Современная глобализация: Состояние и перспективы. Москва: ЛЕНАНД.

Делягин, М.Г. (2019). Конец эпохи: осторожно, двери открываются! Т. 1: Общая теория глобализации. Москва: ИПРОГ, Книжный мир.

Добреньков, В.И., Рахманов, А.Б. (2014). Социология глобализации. Москва: Академический проспект.

Добреньков, В.И. (2018). Глобализация: сущность, проявления и социальные последствия. Москва: Академический проспект.

Корецкий, В.А., Халиков, М.С. (2017). Социология глобальных процессов. Москва: Академический проспект.

Манн, М. (2018). Источники социальной власти. Т. 4: Глобализация, 1945–2011 годы. Москва: Дело.

Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Сочинения (т. 4). Москва: Госполитиздат.

Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів (2009). Харків: Школа.

Терборн, Й. (2015). Мир: Руководство для начинающих. Москва: ИД Высшей школы экономики.

Хобсбаум, Э. (2013). Предисловие. В: К. Маркс, Ф. Энгельс, Манифест Коммунистической партии (cc. 6–28). Москва: Common place.

Apostoaiae, M.C. (2011). Measuring Economic Globalization — Facts and Figures. In: The Annals of The “Stefan cel Mare” University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, 2 (14), 99–109.

Bockman, J. (2015). Socialist Globalization against Capitalist Neocolonialism: The Economic Ideas behind the New International Economic Order. Humanity , Spring, 109–128.

Case, A., Deaton, A. (2020). Deaths of Despair and the Future of Capitalism. Princeton: Princeton University Press.

Сavanagh, J., Mander, J. (Eds.) (2004). Alternatives to Economic Globalization [A Better World Is Possible]. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.

CIA. The World Factbook (2016). Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world...

Cohen, R., Kennedy, P. (2000). Global Sociology. New York: New York University Press.

Collins Cobuild English Dictionary (1997). London: Harper Collins Publishers.

Dearden, N. (2020). Don’t Delay Developing World Debt — Cancel It. Retrieved from: https://www.commondreams.org/views/2020/04/27/dont...

Development and Globalization: Facts and Figure. UNCTAD (2016). Retrieved from: https://stats.unctad.org/Dgff2016/DGFF2016.pdf

Dreher, A., Gaston, N., Martens, P. (2008). Measuring Globalisation. Gauging Its Consequences. S.l.: Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-74069-0

Eurobarometer standard 69. 2. The Europeans and globalisation (2008). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion...

Gygli, S., Haelg, F., Potrafke, N., Sturm, J.-E. (2019). The KOF Globalisation Index – revisited. The Review of International Organizations, 14, 543–574. Retrieved from: https://doi.org/10.1007/s11558-019-09357-x

International Trade Union Confederation Global Poll (2017). Retrieved from: file:///C:/Users/PC/Downloads/global_poll_en_print%20(2).pdf

Johnson, J. (2019). World’s 500 Richest People Gained $1.2 Trillion in Wealth in 2019: Analysis. Retrieved from: https://www.commondreams.org/news/2019/12/27/world...

Kentikelenis, A.E., Babb, S. (2019). The Making of Neoliberal Globalization: Norms Substitutions and the Politics of Clandestine Institutional Change. American Journal of Sociology,124 (6),1720–1762.

KOF Globalisation Index (s.a.). Retreaved from:https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/in...

Measuring Globalisation: OECD Economic Globalisation Indicators (2010). Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264084360-en

Measuring Globalisation: OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005). Retrieved from: https://doi.org/10.1787/9789264108103-en

Metcalf, T., Witzig, J. (2019). World’s Richest Gain $1.2 Trillion in 2019 as Jeff Bezos Retains Crown. Retrieved from: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-27...

Mullard, M. (2004). The Politics of Globalization and Polarisation. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Nester, W.R. (2010). Globalization, Wealth, and Power in the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan.

Raab, М. et al. (2008). GlobalIndex. A Sociological Approach to Globalization Measurement. International Sociology, 23 (4), 596–631.

Reich, R. (2019a). _How Trump has betrayed the working cla_ss. Retrieved from: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/dec...

Reich, R. (2019a). Trump Has One Glaring Weakness. Retrieved from: https://www.truthdig.com/articles/robert-reich-tru...

Romanoff, L. (2019). The Richest Country’s Empty Plates. 50 Million Hungry Americans. Retrieved from: https://www.globalresearch.ca/richest-country-empt...

Schaeffer, R. (2003). Understanding Globalization. The Social Consequences of Political, Economic, and Environmental Change. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers.

Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Paris: Sorbonne.

Taliano, M. (2020). Permanent War and Poverty or Widespread Truth Awareness? Retrieved from: https://www.globalresearch.ca/permanent-war-povert...

Tonkiss, F. (2006). Contemporary Economic Sociology: Globalization, production, inequality. Abingdon, Oxon: Routledge.

Tonkiss, F. (2012). Economic globalization. In: The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization / Ed. by G. Ritzer (pp. 604–611). S.l.: Blackwell Publishing Ltd.

Trosic, S.J. (2016). Economic globalization – advantages and disadvantages: The place of Serbia and Japan in the globalized world.In: Globalized World: Advantage or Disadvantage (pp. 108–122). Belgrade: Institute of International Politics and Economics; Kyoto: Global Resource Management, Doshisha University; Novi Sad: Mala knjiga.

Отримано 24.07.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }