ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В АКСІОПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

stmm. 2021 (2): 24-44

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.02.024

МАРТА БОРЕЦЬКА, студентка 1 курсу маґістерської програми кафедри соціології Львівського національного університету імені І. Франка (79000, Львів, вул. Університетська, 1)

boretskamarta1407@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0651-7898

У статті здійснено стислий огляд теоретичного поля соціогуманітарних наук на предмет дефініціювання цінностей як наукової категорії та особливостей дисциплінарних підходів до їх вивчення. Визначено специфіку соціології в цьому дискурсі — комплексне дослідження цінностей, що передбачає їх аналіз у взаємозв’язку з іншими елементами соціальної системи з урахуванням актуального соціального контексту. Наголошено доцільність створення теоретичних та методологічних основ дослідження цінностей через поєднання несуперечливих положень структуралізму та герменевтики, а також використання якісних методів, релевантних некласичному теоретизуванню. Пояснено співвідношення понять світових та європейських цінностей, обґрунтовано коректність їх вживання. Лейтмотивом статті є ідея прямої залежності між якістю модернізації України та швидкістю трансформації аксіопростору українців у бік (західно)європейської моделі. Відтак на основі даних Світового дослідження цінностей проаналізовано тенденції модифікації сучасної аксіосфери українського соціуму відповідно до змін європейського та світового ціннісних просторів. Наголошено, що в Україні спостерігається поступове зміщення від домінувальних наразі традиційних цінностей до цінностей секуляризації та самовираження (за Р. Інґлгартом). Найвиразніше це виявляється в ціннісних орієнтаціях молоді як найбільш проґресивної та адаптивної соціально-демографічної групи населення. З огляду на це автор досліджує ціннісні орієнтації студентів Львівського національного університету імені І. Франка на предмет наявності в них європейських цінностей, специфіки інтеріоризації їх та з’ясування суб’єктів, які є їх ретрансляторами. Встановлено, що стан ціннісного простору опитаних можна визначити як такий, що загалом характеризується домінуванням традиційності, в яку вже сьогодні поволі інтеріоризуються засадничі цінності об’єднаної Європи. Детермінантами цього процесу визначено активні трансформації політико-економічної ситуації в державі та світі на макрорівні, а також життєві позиції найближчого оточення, зокрема друзів, освітні курси та подорожі на мезо- та мікрорівні соціальної системи.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: європейські цінності; локусні цінності; цінності-медіатори; аксіопростір; ціннісні орієнтації; модернізація; толерантність; студентська молодь

Джерела

 1. Александер, Дж. (2013). Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Ред. Д.Ю. Куракина. Москва: Праксис.
 2. Амельченко, Н.А. (2013). Цінності об’єднаної Європи. Київ: Лабораторія законодавчих ініціатив. URL: https://parlament.org.ua/upload/docs/European_Values.pdf
 3. Арбітман, А. (2010). Комунікативний простір блогосфери: функції та дисфункції. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 10, 116–123.
 4. Бакиров, В.С. (1988). Ценностный аспект мировоззрения студентов и его формирование в вузе. В: Пути реализации воспитательного потенциала вуза: методология, методика, опыт / Ред. И.Е. Тарапов, В.И. Чигринов, Н.Ф. Николаевский и др. (сс. 16–31). Харків: Вища школа.
 5. Гервас, С. (2011). Європейські цінності: між ідеалом, дискурсом та реальністю. URL: http://rethinkingdemocracy.org.ua/themes/Ghervas.html
 6. Гидденс, Э. (2004). Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва: Весь мир.
 7. Головаха, Є. (2014). Ціннісні засади і бар’єри модернізації в Україні. В: Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України / Ред. О.М. Балакірєва (сс. 83–96). Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України.
 8. Головаха, Є. (2016). Українське суспільство: шляхи трансформації. Український соціологічний журнал, 19 (1–2), 26–30.
 9. Звіт за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження «Українське суспільство та європейські цінності» (2017). Київ: Gorshenin Institute. URL: http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/JEvropeiski_cinnosti__tables_and_diagrams_MR_.pdf
 10. Соціс (2015). Прес-реліз «Цінності українців pro et сontra реформ в Україні». URL: http://old.socis.kiev.ua/files/Press_reliz_cinnosti.doc
 11. Результати загальнонаціонального опитування «Українське суспільство Z: цінності та орієнтири» (2017). Київ: New Europe Center. URL: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/..
 12. Ручка, А.О. (2014). Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 року. В: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ред. В.М. Ворона, М.О. Шульга (сс. 117–124). Київ: Інститут соціології НАН України.
 13. Рябчук, М.Ю. (2018). «Європейці» мимоволі? Про ціннісний вимір української національної ідентичності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 3–4, 93–123.
 14. Сахань, О.М., Шевчук, Н.В. (2018). До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі. Вісник національного юридичного університету імені Я. Мудрого, 4 (39), 126–142.
 15. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні (2020). Info Sapiens, ГО «Центр “Соціальний моніторинг”». Київ: Український центр європейської політики. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf
 16. Танчер, В. (2013). Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується. Культурологічна думка, 6, 165–171.
 17. Транскрипти інтерв’ю учасників авторського соціологічного дослідження (2020).
 18. Цюпин, Б. (2013). Європейські цінності: реальність чи міф? Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25131805.html
 19. Штомпка, П. (2009). В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии. Социологические исследования, 8, 3–13.
 20. Inglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton:
 21. Princeton University Press.
 22. Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press. Schwartz, S.H. (1992). Universal in the content and structure of value: theory and
 23. empirical test in 20 countries. Advances in experimental social psychology, 25, 1–65. Отримано 06.04.2021

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІННОСТІ В АКСІОПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

stmm. 2021 (2): 24-44

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.02.024

МАРТА БОРЕЦЬКА, студентка 1 курсу маґістерської програми кафедри соціології Львівського національного університету імені І. Франка (79000, Львів, вул. Університетська, 1)

boretskamarta1407@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0651-7898

У статті здійснено стислий огляд теоретичного поля соціогуманітарних наук на предмет дефініціювання цінностей як наукової категорії та особливостей дисциплінарних підходів до їх вивчення. Визначено специфіку соціології в цьому дискурсі — комплексне дослідження цінностей, що передбачає їх аналіз у взаємозв’язку з іншими елементами соціальної системи з урахуванням актуального соціального контексту. Наголошено доцільність створення теоретичних та методологічних основ дослідження цінностей через поєднання несуперечливих положень структуралізму та герменевтики, а також використання якісних методів, релевантних некласичному теоретизуванню. Пояснено співвідношення понять світових та європейських цінностей, обґрунтовано коректність їх вживання. Лейтмотивом статті є ідея прямої залежності між якістю модернізації України та швидкістю трансформації аксіопростору українців у бік (західно)європейської моделі. Відтак на основі даних Світового дослідження цінностей проаналізовано тенденції модифікації сучасної аксіосфери українського соціуму відповідно до змін європейського та світового ціннісних просторів. Наголошено, що в Україні спостерігається поступове зміщення від домінувальних наразі традиційних цінностей до цінностей секуляризації та самовираження (за Р. Інґлгартом). Найвиразніше це виявляється в ціннісних орієнтаціях молоді як найбільш проґресивної та адаптивної соціально-демографічної групи населення. З огляду на це автор досліджує ціннісні орієнтації студентів Львівського національного університету імені І. Франка на предмет наявності в них європейських цінностей, специфіки інтеріоризації їх та з’ясування суб’єктів, які є їх ретрансляторами. Встановлено, що стан ціннісного простору опитаних можна визначити як такий, що загалом характеризується домінуванням традиційності, в яку вже сьогодні поволі інтеріоризуються засадничі цінності об’єднаної Європи. Детермінантами цього процесу визначено активні трансформації політико-економічної ситуації в державі та світі на макрорівні, а також життєві позиції найближчого оточення, зокрема друзів, освітні курси та подорожі на мезо- та мікрорівні соціальної системи.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: європейські цінності; локусні цінності; цінності-медіатори; аксіопростір; ціннісні орієнтації; модернізація; толерантність; студентська молодь

Джерела

 1. Александер, Дж. (2013). Смыслы социальной жизни: культурсоциология / Ред. Д.Ю. Куракина. Москва: Праксис.
 2. Амельченко, Н.А. (2013). Цінності об’єднаної Європи. Київ: Лабораторія законодавчих ініціатив. URL: https://parlament.org.ua/upload/docs/European_Values.pdf
 3. Арбітман, А. (2010). Комунікативний простір блогосфери: функції та дисфункції. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 10, 116–123.
 4. Бакиров, В.С. (1988). Ценностный аспект мировоззрения студентов и его формирование в вузе. В: Пути реализации воспитательного потенциала вуза: методология, методика, опыт / Ред. И.Е. Тарапов, В.И. Чигринов, Н.Ф. Николаевский и др. (сс. 16–31). Харків: Вища школа.
 5. Гервас, С. (2011). Європейські цінності: між ідеалом, дискурсом та реальністю. URL: http://rethinkingdemocracy.org.ua/themes/Ghervas.html
 6. Гидденс, Э. (2004). Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь. Москва: Весь мир.
 7. Головаха, Є. (2014). Ціннісні засади і бар’єри модернізації в Україні. В: Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України / Ред. О.М. Балакірєва (сс. 83–96). Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України.
 8. Головаха, Є. (2016). Українське суспільство: шляхи трансформації. Український соціологічний журнал, 19 (1–2), 26–30.
 9. Звіт за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження «Українське суспільство та європейські цінності» (2017). Київ: Gorshenin Institute. URL: http://fes.kiev.ua/n/cms/fileadmin/upload2/JEvropeiski_cinnosti__tables_and_diagrams_MR_.pdf
 10. Соціс (2015). Прес-реліз «Цінності українців pro et сontra реформ в Україні». URL: http://old.socis.kiev.ua/files/Press_reliz_cinnosti.doc
 11. Результати загальнонаціонального опитування «Українське суспільство Z: цінності та орієнтири» (2017). Київ: New Europe Center. URL: http://neweurope.org.ua/analytics/ukrayinske-pokolinnya-z-tsinnosti-ta-oriyentyry/..
 12. Ручка, А.О. (2014). Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 року. В: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін / Ред. В.М. Ворона, М.О. Шульга (сс. 117–124). Київ: Інститут соціології НАН України.
 13. Рябчук, М.Ю. (2018). «Європейці» мимоволі? Про ціннісний вимір української національної ідентичності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, 3–4, 93–123.
 14. Сахань, О.М., Шевчук, Н.В. (2018). До проблеми імплементації європейських цінностей в українському просторі. Вісник національного юридичного університету імені Я. Мудрого, 4 (39), 126–142.
 15. Світове дослідження цінностей 2020 в Україні (2020). Info Sapiens, ГО «Центр “Соціальний моніторинг”». Київ: Український центр європейської політики. URL: http://ucep.org.ua/wp-content/uploads/2020/11/WVS_UA_2020_report_WEB.pdf
 16. Танчер, В. (2013). Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується. Культурологічна думка, 6, 165–171.
 17. Транскрипти інтерв’ю учасників авторського соціологічного дослідження (2020).
 18. Цюпин, Б. (2013). Європейські цінності: реальність чи міф? Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25131805.html
 19. Штомпка, П. (2009). В фокусе внимания повседневная жизнь. Новый поворот в социологии. Социологические исследования, 8, 3–13.
 20. Inglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Society. Princeton:
 21. Princeton University Press.
 22. Inglehart, R. (1997). Modernization and postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton: Princeton University Press. Schwartz, S.H. (1992). Universal in the content and structure of value: theory and
 23. empirical test in 20 countries. Advances in experimental social psychology, 25, 1–65. Отримано 06.04.2021
ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }