ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

ПРАЦЯ У XXI СТОЛІТТІ: ВИКЛИКИ ПОСТФОРДИЗМУ / НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ І СТАНОВИЩЕ ТРУДЯЩИХ У СУЧАСНОМУ ҐЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

stmm. 2021 (1): 60-81

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.01.060

ВІТАЛІНА БУТКАЛЮК, кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

vbutkalyuk@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-1339-6393

У статті досліджуються сучасні проблеми ґлобальної сфери праці та зайнятості. Автор в історичному вимірі оцінює причини і наслідки структурних трансформацій економіки і соціально-трудових відносин в результаті переходу капіталістичного господарства від фордизму і кейнсіанства до постфордизму та неолібералізму в кінці ХХ століття. Проаналізувавши значний масив статистичної та соціологічної інформації, автор робить висновок про те, що в умовах неоліберальної економічної глобалізації трудова сфера зазнала істотних змін в порівнянні з періодом "славного післявоєнного тридцятиріччя" капіталізму. Реалізація радикальних економічних реформ призвела до підвищення вразливості зайнятості і зниження якості трудового життя багатьох категорій трудящих в сучасному світі. Зменшення частки найманої праці у ВВП, відставання темпів зростання заробітних плат від продуктивності праці, значне поширення неформальної та незахищеної зайнятості, характерні для цього періоду, стали головними причинами зростання соціально-економічної нерівності та суттєвого поширення бідності і малозабезпеченості в робітничому середовищі в останні десятиліття. Розглянувши вплив нинішнього процесу автоматизації, роботизації і цифровізації ґлобальної економіки, автор робить висновок, що без зміни соціально-економічної та політичної конфіґурації сучасного світоустрою потенційно висока корисність новітніх досягнень науки і техніки буде істотно обмежена і підпорядкована переважно економічним інтересам власників капіталу замість працювати на благо всього людства та соціального проґресу. У статті приділяється особлива увага вивченню наслідків пандемії COVID-19 в контексті їх впливу на становище найманих працівників у сучасному світі.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: постфордизм, неолібералізм, праця, соціальні відносини у сфері праці, соціально-економічна нерівність, нерівність у сфері праці

Джерела

 1. Анисимов, Р.Н. (2020). Влияние цифровых технологий на социальную структуру общества (проблемы и последствия). В: Эффективность труда и качества трудовой жизни ХХІ века: сборник научных статей (сс. 8–16). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.
 2. Арсеєнко, А., Петрушина, Т. (2014). США та Україна: сценарії деіндустріалізації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 23–47.
 3. Арсеенко, А.Г. (2020). Цифровизация глобальной неолиберальной экономики как она есть. B: Эффективность труда и качества трудовой жизни ХХІ века: сборник научных статей (сс. 16–24). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.
 4. Аткинсон, Э. (2018). Неравенство: как с ним быть? Москва: ИД «Дело».
 5. Гартман, Д. (2015). Постмодернизм или логика культуры постфордизма? В: Постфордизм: концееции институты, практики. Москва: Политическая энциклопедия. Получено из: https://elibrary.ru/item.asp?id=24645625
 6. Гутерриш, А. (2020). Борьба с пандемией неравенства: новый общественный договор для новой эпохи. Получено из: https://www.un.org/ru/coronavirus/tackling-inequality-new-social-contract-new-era
 7. Гутерриш: пандемия выявила острые проблемы, в том числе опасность биотерроризма. Новости ООН. Получено из https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381332
 8. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (2008). Женева, 10 июня. Получено из: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf
 9. Ельмеев, В.Я. (2007). Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета.
 10. Изменение характера труда. Доклад о мировом развитии–2019 (2019). Международный банк реконструкции и развития. Всемирный банк.
 11. Исчезнут 57 профессий, а появятся новые 186 (2019). Атлас Новых Профессий. Получено из: https://osvitanova.com.ua/posts/2361-yscheznut-57-professyi-a-poiaviatsia-novye-186-atlas-novykh-professyi
 12. Маркс, К. (1978). Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. Москва: Политиздат.
 13. Мартьянов, В.С. (2015). Постфордизм: научная теория или новейшая социальная утопия? В: Постфордизм: концепции, институты, практики. Москва: Политическая энциклопедия. Получено из: https://elibrary.ru/item.asp?id=24645625
 14. Молодежный форум в ООН: без участия молодых людей не решить проблем человечества (2019). Новости ООН. Получено из: https://news.un.org/ru/story/2019/04/1352771
 15. МОТ (2020). COVID-19 и сфера труда. Вестник МОТ: Вып. 4: Обновленные оценки и анализ, 27 мая.
 16. Наш ответ глобализации: Программа достойного труда (2018). Получено из: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_655937/lang-ru/index.htm
 17. Работать ради лучшего будущего. Глобальная комиссия по вопросам будущего сферы труда (2019). Женева: Международное бюро труда.
 18. Равенство. Международная организация труда (s.a.). Получено из: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/themes/equality/lang-ru/index.htm#19
 19. Социологический энциклопедический словарь (1998). Москва: ИНФРА-М НОРМА.
 20. Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь (2006). Санкт-Петербург: Наука.
 21. Стиглиц, Дж. (2020). Преодоление великого разрыва. Пандемия вскрыла глубокие различия, но еще не поздно сменить курс. Финансы и развитие, сентябрь. Получено из: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/09/pdf/COVID19-and-global-inequality-joseph-stiglitz.pdf
 22. Уэбстер, Фр. (2004). Теории информационного общества. Москва: Аспект Пресс.
 23. Флорида, Р. (2018). Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ: Наш формат.
 24. Форд, М. (2016). Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття. Київ: Наш формат.
 25. Харви, Д. (2007). Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. Москва: Поколение.
 26. Шевчук, А.В. (2000). Постфордистские концепции (критический анализ). Получено из: http://ecsocman.hse.ru/data/634/686/1219/Shevchuk_PostfordistTheories2000.pdf
 27. Bell, D. (1974). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 28. COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. 2020 Human Development Perspectives (2020). New York: United Nations Development Programme.
 29. Decent work (2018). International Labour Organization. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
 30. Global Employment Trends for Youth, 2017: Paths to a better working future (2018). International Labour Organisation. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598675.pdf
 31. Haque, I. (2004). Globalization, Neoliberalism and Labour. United Nations Conference on Trade and Development, no. 173.
 32. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work Updated estimates and analysis (2020). Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
 33. McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill Book Company.
 34. Measuring Unemployment and Potential Labour Force in LFSs: Main Findings from the ILO LFS Pilot Studies. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_627878.pdf
 35. Special Eurobarometer 460. Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life. European Union (2017). Retrieved from: file:///C:/Users/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/ebs_460_sum_en.pdf
 36. Statistics on labour income and inequality (2019). ILOSTAT. Retrieved from https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/
 37. Stiglitz, J. (2020). People, Power, and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent. Moscow: Alpina Publisher.
 38. The Global Labor Income Share and Distribution (2019). Data Production and Analysis Unit, ILO Department of Statistics Key Findings. International Labour Office, July. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_712232.pdf
 39. The Productivity–Pay Gap (2019). Economic Policy Institute. Retrieved from: https://www.epi.org/productivity-pay-gap/
 40. Toffler, A. (1981). The Third Wave. Toronto, New York, London, Sydney: Bantam Books.
 41. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2020). Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
 42. What Worries the World?: COVID-19 is the biggest concern for the eighth successive month (2020). Retrieved from: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/www-pr-november-2020.pdf
 43. World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019). International Labour Office. Geneva: ILO.
 44. World Employment and Social Outlook: Trends 2020 (2020). International Labour Office. Geneva: ILO.

Отримано 29.01.2021

ПРАЦЯ У XXI СТОЛІТТІ: ВИКЛИКИ ПОСТФОРДИЗМУ / НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ І СТАНОВИЩЕ ТРУДЯЩИХ У СУЧАСНОМУ ҐЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

stmm. 2021 (1): 60-81

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.01.060

ВІТАЛІНА БУТКАЛЮК, кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

vbutkalyuk@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-1339-6393

У статті досліджуються сучасні проблеми ґлобальної сфери праці та зайнятості. Автор в історичному вимірі оцінює причини і наслідки структурних трансформацій економіки і соціально-трудових відносин в результаті переходу капіталістичного господарства від фордизму і кейнсіанства до постфордизму та неолібералізму в кінці ХХ століття. Проаналізувавши значний масив статистичної та соціологічної інформації, автор робить висновок про те, що в умовах неоліберальної економічної глобалізації трудова сфера зазнала істотних змін в порівнянні з періодом "славного післявоєнного тридцятиріччя" капіталізму. Реалізація радикальних економічних реформ призвела до підвищення вразливості зайнятості і зниження якості трудового життя багатьох категорій трудящих в сучасному світі. Зменшення частки найманої праці у ВВП, відставання темпів зростання заробітних плат від продуктивності праці, значне поширення неформальної та незахищеної зайнятості, характерні для цього періоду, стали головними причинами зростання соціально-економічної нерівності та суттєвого поширення бідності і малозабезпеченості в робітничому середовищі в останні десятиліття. Розглянувши вплив нинішнього процесу автоматизації, роботизації і цифровізації ґлобальної економіки, автор робить висновок, що без зміни соціально-економічної та політичної конфіґурації сучасного світоустрою потенційно висока корисність новітніх досягнень науки і техніки буде істотно обмежена і підпорядкована переважно економічним інтересам власників капіталу замість працювати на благо всього людства та соціального проґресу. У статті приділяється особлива увага вивченню наслідків пандемії COVID-19 в контексті їх впливу на становище найманих працівників у сучасному світі.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: постфордизм, неолібералізм, праця, соціальні відносини у сфері праці, соціально-економічна нерівність, нерівність у сфері праці

Джерела

 1. Анисимов, Р.Н. (2020). Влияние цифровых технологий на социальную структуру общества (проблемы и последствия). В: Эффективность труда и качества трудовой жизни ХХІ века: сборник научных статей (сс. 8–16). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.
 2. Арсеєнко, А., Петрушина, Т. (2014). США та Україна: сценарії деіндустріалізації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 23–47.
 3. Арсеенко, А.Г. (2020). Цифровизация глобальной неолиберальной экономики как она есть. B: Эффективность труда и качества трудовой жизни ХХІ века: сборник научных статей (сс. 16–24). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет.
 4. Аткинсон, Э. (2018). Неравенство: как с ним быть? Москва: ИД «Дело».
 5. Гартман, Д. (2015). Постмодернизм или логика культуры постфордизма? В: Постфордизм: концееции институты, практики. Москва: Политическая энциклопедия. Получено из: https://elibrary.ru/item.asp?id=24645625
 6. Гутерриш, А. (2020). Борьба с пандемией неравенства: новый общественный договор для новой эпохи. Получено из: https://www.un.org/ru/coronavirus/tackling-inequality-new-social-contract-new-era
 7. Гутерриш: пандемия выявила острые проблемы, в том числе опасность биотерроризма. Новости ООН. Получено из https://news.un.org/ru/story/2020/07/1381332
 8. Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации (2008). Женева, 10 июня. Получено из: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/fair_globalization.pdf
 9. Ельмеев, В.Я. (2007). Социальная экономия труда: общие основы политической экономии. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета.
 10. Изменение характера труда. Доклад о мировом развитии–2019 (2019). Международный банк реконструкции и развития. Всемирный банк.
 11. Исчезнут 57 профессий, а появятся новые 186 (2019). Атлас Новых Профессий. Получено из: https://osvitanova.com.ua/posts/2361-yscheznut-57-professyi-a-poiaviatsia-novye-186-atlas-novykh-professyi
 12. Маркс, К. (1978). Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. Москва: Политиздат.
 13. Мартьянов, В.С. (2015). Постфордизм: научная теория или новейшая социальная утопия? В: Постфордизм: концепции, институты, практики. Москва: Политическая энциклопедия. Получено из: https://elibrary.ru/item.asp?id=24645625
 14. Молодежный форум в ООН: без участия молодых людей не решить проблем человечества (2019). Новости ООН. Получено из: https://news.un.org/ru/story/2019/04/1352771
 15. МОТ (2020). COVID-19 и сфера труда. Вестник МОТ: Вып. 4: Обновленные оценки и анализ, 27 мая.
 16. Наш ответ глобализации: Программа достойного труда (2018). Получено из: https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_655937/lang-ru/index.htm
 17. Работать ради лучшего будущего. Глобальная комиссия по вопросам будущего сферы труда (2019). Женева: Международное бюро труда.
 18. Равенство. Международная организация труда (s.a.). Получено из: https://www.ilo.org/moscow/dw4sd/themes/equality/lang-ru/index.htm#19
 19. Социологический энциклопедический словарь (1998). Москва: ИНФРА-М НОРМА.
 20. Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь (2006). Санкт-Петербург: Наука.
 21. Стиглиц, Дж. (2020). Преодоление великого разрыва. Пандемия вскрыла глубокие различия, но еще не поздно сменить курс. Финансы и развитие, сентябрь. Получено из: https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/09/pdf/COVID19-and-global-inequality-joseph-stiglitz.pdf
 22. Уэбстер, Фр. (2004). Теории информационного общества. Москва: Аспект Пресс.
 23. Флорида, Р. (2018). Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. Київ: Наш формат.
 24. Форд, М. (2016). Пришестя роботів. Техніка і загроза майбутнього безробіття. Київ: Наш формат.
 25. Харви, Д. (2007). Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. Москва: Поколение.
 26. Шевчук, А.В. (2000). Постфордистские концепции (критический анализ). Получено из: http://ecsocman.hse.ru/data/634/686/1219/Shevchuk_PostfordistTheories2000.pdf
 27. Bell, D. (1974). The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
 28. COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery. 2020 Human Development Perspectives (2020). New York: United Nations Development Programme.
 29. Decent work (2018). International Labour Organization. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
 30. Global Employment Trends for Youth, 2017: Paths to a better working future (2018). International Labour Organisation. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_598675.pdf
 31. Haque, I. (2004). Globalization, Neoliberalism and Labour. United Nations Conference on Trade and Development, no. 173.
 32. ILO Monitor: COVID-19 and the world of work Updated estimates and analysis (2020). Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
 33. McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill Book Company.
 34. Measuring Unemployment and Potential Labour Force in LFSs: Main Findings from the ILO LFS Pilot Studies. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_627878.pdf
 35. Special Eurobarometer 460. Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life. European Union (2017). Retrieved from: file:///C:/Users/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Downloads/ebs_460_sum_en.pdf
 36. Statistics on labour income and inequality (2019). ILOSTAT. Retrieved from https://ilostat.ilo.org/topics/labour-income/
 37. Stiglitz, J. (2020). People, Power, and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent. Moscow: Alpina Publisher.
 38. The Global Labor Income Share and Distribution (2019). Data Production and Analysis Unit, ILO Department of Statistics Key Findings. International Labour Office, July. Retrieved from: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_712232.pdf
 39. The Productivity–Pay Gap (2019). Economic Policy Institute. Retrieved from: https://www.epi.org/productivity-pay-gap/
 40. Toffler, A. (1981). The Third Wave. Toronto, New York, London, Sydney: Bantam Books.
 41. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (2020). Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
 42. What Worries the World?: COVID-19 is the biggest concern for the eighth successive month (2020). Retrieved from: https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-11/www-pr-november-2020.pdf
 43. World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019). International Labour Office. Geneva: ILO.
 44. World Employment and Social Outlook: Trends 2020 (2020). International Labour Office. Geneva: ILO.

Отримано 29.01.2021

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }