ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

МНОЖИННІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ У ХХІ СТОЛІТТІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

stmm. 2021 (1): 42-59

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.01.042

ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, завідувачка відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

tanya.petrushina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3750-9604

Стаття присвячена соціологічному осмисленню методологічних аспектів аналізу бідності як злободенної соціальної проблеми сучасності. Попри визначення ліквідації злиднів як цілі номер один у Декларації тисячоліття й першочергового завдання сталого розвитку світу до 2030 року і попри численні наукові/політичні дискусії та практичні рекомендації експертів щодо подолання бідності, вона залишається однією з найгостріших соціально-економічних і морально-етичних проблем людства. Виокремлення множинних чинників бідності — ситуаційних, соціально-демографічних, соціально-економічних, соціально-політичних, соціокультурних, інституційних — лише увиразнює необхідність чіткого розуміння головних причин існування й відтворення цього феномену. У межах капіталізму суть проблеми полягає у відмові від принципів кейнсіанства та держави добробуту/соціальної держави й у переході до принципів неолібералізму, що визначають сутність соціально-економічного устрою суспільства в сучасному ґлобалізованому світі. Не випадково аналітики всіх найвпливовіших міжнародних організацій прямо або опосередковано визнають, що недостатня ефективність боротьби з бідністю є наслідком чинних правил життєдіяльності сучасного суспільства. Адже бідність — це невіддільний супутник капіталізму, одна з найгостріших і найпоширеніших форм прояву нерівності й несправедливості, іманентно притаманних цьому соціальному устрою. Багатоаспектність феномену бідності та різноманітність підходів до її оцінювання зумовили появу великого тезаурусу з цих питань (абсолютна, відносна, соціальна, багатовимірна бідність тощо). Визначення та оцінка бідності, адекватні складним реаліям життя, мають ключове значення не тільки з пізнавально-аналітичної точки зору, а й для розроблення дієвих заходів до її подолання.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: бідність, капіталізм, неолібералізм, множинні чинники бідності

Джерела

 1. Вклад Китая в глобальную ликвидацию нищеты трудно переоценить (2020). Отримано з: http://russian.cri.cn/news/Comment/383/20201006/556611.html
 2. Всемирный банк (2018). Все силы на искоренение бедности: Новый подход к измерению бедности позволяет в новом свете взглянуть на задачи, которые предстоит решать. Отримано з: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/immersive-story/2018/10/17/going-above-and-beyond-to-end-poverty-new-ways-of-measuring-poverty-shed-new-light-on-the-challenges-ahead
 3. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Наступление на бедность (2001). Москва: Издательство «Весь Мир». Отримано з: http://documents1.worldbank.org/curated/en/801021468313743357/pdf/226840RUSSIAN017777101341501PUBLIC1.pdf
 4. На пути к равенству. Искореним чрезмерное неравенство. Краткий доклад ОКСФАМ (2014). Оксфорд: Оксфам Интернешнл. Отримано з: https://oxfam.ru/upload/iblock/9c3/9c34fa135f5274f5c8eaec02bd189563.pdf
 5. Новости ООН (2015). Пан Ги Мун призвал всех задуматься о последствиях своего образа жизни для окружающей среды. Отримано з: https://news.un.org/ru/story/2015/06/1264821
 6. ООН (2015). Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Отримано з: http://docs.cntd.ru/document/420355765
 7. Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет (2018). Доклад Всемирного банка по статистике бедности. Отримано з: https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-23-Poverty-R.pdf
 8. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (2003). Доклад “БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЧЭС” https://www.pabsec.org/depo/documents/reports-and-recommendations/ru-rep-cr8tx623fj.pdf
 9. Программа развития ООН (2019). Резюме. Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке. New York. Отримано з: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf
 10. Смит, А. (s.a.). Исследование о природе и причинах богатства народов. Отримано з: http://www.pseudology.org/business/Adam_Smith_Bogatstvo_narodov2.pdf
 11. События в ООН (2015). В ООН подвели окончательные итоги достижения Целей развития тысячелетия. Отримано з: http://www.unic.ru/event/2015-07-06/v-oon/v-oon-podveli-okonchatelnye-itogi-dostizheniya-tselei-razvitiya-tysyacheletiy
 12. Толстих, Н. (2020). Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 99–109.
 13. Трифонов, М. (2016, вересень). Динаміка бідності в Україні. Спільне. Отримано з: https://commons.com.ua/ru/dynamika-bidnosti-in-ua/
 14. Харченко, Н. (2000). Сравнение методологических подходов к измерению уровня бедности. Социология: теория, методы, маркетинг, 3, 86–99.
 15. Черенько, Л.М., Полякова, С.В., Шишкін, В.С. та ін. (2020). Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України. Київ: Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. Отримано з: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf
 16. Чернов, Г.В. (ред.) (1996). АМЕРИКАНА. Англо-русский лингвистический и страноведческий словарь. Москва: «ПОЛИГРАММА».
 17. Coffey, C., Revollo, P.E., Harvey, R. (2020). Time to care. Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. Oxford: Oxfam GB, Oxfam House. Retrieved from: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf. DOI: 10.21201/2020.5419
 18. Harrington, M. (1963). The Other America: Poverty in the United States. Baltimore, MD: Penguin Books.
 19. Hession, C. (1962). John Kenneth Galbreith and His Critics. New York: A Mentor Book.
 20. Libanova, E., Osaulenko, O., Cherenko, L. (2020). Assessment of Quality of Life in Ukraine on the Basis of Subjective Indicators of Well-being = Оцінка якості життя в Україні на основі суб’єктивних показників добробуту. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. DOI: 10.31435/rsglobal/017
 21. Moller, S. (2011). Poverty. In: International Encyclopedia of Economic Sociology / Ed. by J. Beckert, M. Zafirovski (pp. 526–528). London, New York: Routledge.
 22. Odekon, M. (Ed.). Encyclopedia of World Poverty (2006). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Retrieved from: https://book4you.org/book/563240/84538a
 23. Reich, R. (2020, May 22). Poverty, Misery, and Death: What the new American exceptionalism means during a pandemic. The Guardian. Отримано з: http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/poverty-misery-death-new-american-exceptionalism-means-pandemic/
 24. Reifer, T. (2006). Development Theory. In: The Cambridge Dictionary of Sociology / Ed. by S. Turner (pp. 133–135). Cambridge: Cambridge University Press.
 25. United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner (2017). Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. Retrieved from: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=E
 26. United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner (s.a.). The many dimensions of poverty. Retrieved from: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/About.aspx
 27. World Bank (2018). Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle. Washington, DC: World Bank. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity. DOI: 10.1596/978-1-4648-1330-6

Отримано 24.11.2020

МНОЖИННІ ЧИННИКИ БІДНОСТІ У ХХІ СТОЛІТТІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ

stmm. 2021 (1): 42-59

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.01.042

ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, завідувачка відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

tanya.petrushina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3750-9604

Стаття присвячена соціологічному осмисленню методологічних аспектів аналізу бідності як злободенної соціальної проблеми сучасності. Попри визначення ліквідації злиднів як цілі номер один у Декларації тисячоліття й першочергового завдання сталого розвитку світу до 2030 року і попри численні наукові/політичні дискусії та практичні рекомендації експертів щодо подолання бідності, вона залишається однією з найгостріших соціально-економічних і морально-етичних проблем людства. Виокремлення множинних чинників бідності — ситуаційних, соціально-демографічних, соціально-економічних, соціально-політичних, соціокультурних, інституційних — лише увиразнює необхідність чіткого розуміння головних причин існування й відтворення цього феномену. У межах капіталізму суть проблеми полягає у відмові від принципів кейнсіанства та держави добробуту/соціальної держави й у переході до принципів неолібералізму, що визначають сутність соціально-економічного устрою суспільства в сучасному ґлобалізованому світі. Не випадково аналітики всіх найвпливовіших міжнародних організацій прямо або опосередковано визнають, що недостатня ефективність боротьби з бідністю є наслідком чинних правил життєдіяльності сучасного суспільства. Адже бідність — це невіддільний супутник капіталізму, одна з найгостріших і найпоширеніших форм прояву нерівності й несправедливості, іманентно притаманних цьому соціальному устрою. Багатоаспектність феномену бідності та різноманітність підходів до її оцінювання зумовили появу великого тезаурусу з цих питань (абсолютна, відносна, соціальна, багатовимірна бідність тощо). Визначення та оцінка бідності, адекватні складним реаліям життя, мають ключове значення не тільки з пізнавально-аналітичної точки зору, а й для розроблення дієвих заходів до її подолання.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: бідність, капіталізм, неолібералізм, множинні чинники бідності

Джерела

 1. Вклад Китая в глобальную ликвидацию нищеты трудно переоценить (2020). Отримано з: http://russian.cri.cn/news/Comment/383/20201006/556611.html
 2. Всемирный банк (2018). Все силы на искоренение бедности: Новый подход к измерению бедности позволяет в новом свете взглянуть на задачи, которые предстоит решать. Отримано з: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/immersive-story/2018/10/17/going-above-and-beyond-to-end-poverty-new-ways-of-measuring-poverty-shed-new-light-on-the-challenges-ahead
 3. Доклад о мировом развитии 2000/2001 года. Наступление на бедность (2001). Москва: Издательство «Весь Мир». Отримано з: http://documents1.worldbank.org/curated/en/801021468313743357/pdf/226840RUSSIAN017777101341501PUBLIC1.pdf
 4. На пути к равенству. Искореним чрезмерное неравенство. Краткий доклад ОКСФАМ (2014). Оксфорд: Оксфам Интернешнл. Отримано з: https://oxfam.ru/upload/iblock/9c3/9c34fa135f5274f5c8eaec02bd189563.pdf
 5. Новости ООН (2015). Пан Ги Мун призвал всех задуматься о последствиях своего образа жизни для окружающей среды. Отримано з: https://news.un.org/ru/story/2015/06/1264821
 6. ООН (2015). Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 25 сентября 2015 года. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Отримано з: http://docs.cntd.ru/document/420355765
 7. Организация Объединенных Наций. Экономический и Социальный Совет (2018). Доклад Всемирного банка по статистике бедности. Отримано з: https://unstats.un.org/unsd/statcom/49th-session/documents/2018-23-Poverty-R.pdf
 8. Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (2003). Доклад “БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЧЭС” https://www.pabsec.org/depo/documents/reports-and-recommendations/ru-rep-cr8tx623fj.pdf
 9. Программа развития ООН (2019). Резюме. Доклад о человеческом развитии 2019. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеческом развитии в XXI веке. New York. Отримано з: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf
 10. Смит, А. (s.a.). Исследование о природе и причинах богатства народов. Отримано з: http://www.pseudology.org/business/Adam_Smith_Bogatstvo_narodov2.pdf
 11. События в ООН (2015). В ООН подвели окончательные итоги достижения Целей развития тысячелетия. Отримано з: http://www.unic.ru/event/2015-07-06/v-oon/v-oon-podveli-okonchatelnye-itogi-dostizheniya-tselei-razvitiya-tysyacheletiy
 12. Толстих, Н. (2020). Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 99–109.
 13. Трифонов, М. (2016, вересень). Динаміка бідності в Україні. Спільне. Отримано з: https://commons.com.ua/ru/dynamika-bidnosti-in-ua/
 14. Харченко, Н. (2000). Сравнение методологических подходов к измерению уровня бедности. Социология: теория, методы, маркетинг, 3, 86–99.
 15. Черенько, Л.М., Полякова, С.В., Шишкін, В.С. та ін. (2020). Вплив коронавірусної кризи на бідність: перші наслідки для України. Київ: Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. Отримано з: https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf
 16. Чернов, Г.В. (ред.) (1996). АМЕРИКАНА. Англо-русский лингвистический и страноведческий словарь. Москва: «ПОЛИГРАММА».
 17. Coffey, C., Revollo, P.E., Harvey, R. (2020). Time to care. Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. Oxford: Oxfam GB, Oxfam House. Retrieved from: https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-en.pdf. DOI: 10.21201/2020.5419
 18. Harrington, M. (1963). The Other America: Poverty in the United States. Baltimore, MD: Penguin Books.
 19. Hession, C. (1962). John Kenneth Galbreith and His Critics. New York: A Mentor Book.
 20. Libanova, E., Osaulenko, O., Cherenko, L. (2020). Assessment of Quality of Life in Ukraine on the Basis of Subjective Indicators of Well-being = Оцінка якості життя в Україні на основі суб’єктивних показників добробуту. Warsaw: RS Global Sp. z O.O. DOI: 10.31435/rsglobal/017
 21. Moller, S. (2011). Poverty. In: International Encyclopedia of Economic Sociology / Ed. by J. Beckert, M. Zafirovski (pp. 526–528). London, New York: Routledge.
 22. Odekon, M. (Ed.). Encyclopedia of World Poverty (2006). Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc. Retrieved from: https://book4you.org/book/563240/84538a
 23. Reich, R. (2020, May 22). Poverty, Misery, and Death: What the new American exceptionalism means during a pandemic. The Guardian. Отримано з: http://www.milwaukeeindependent.com/syndicated/poverty-misery-death-new-american-exceptionalism-means-pandemic/
 24. Reifer, T. (2006). Development Theory. In: The Cambridge Dictionary of Sociology / Ed. by S. Turner (pp. 133–135). Cambridge: Cambridge University Press.
 25. United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner (2017). Statement on Visit to the USA, by Professor Philip Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. Retrieved from: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22533&LangID=E
 26. United Nations. Human Rights. Office of the High Commissioner (s.a.). The many dimensions of poverty. Retrieved from: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/About.aspx
 27. World Bank (2018). Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle. Washington, DC: World Bank. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity. DOI: 10.1596/978-1-4648-1330-6

Отримано 24.11.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }