К.Маркс про роль капіталізму в формуванні всесвітньо-історичних відносин

УДК 316.4+930.008

АНДРІЙ МАЛЮК - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділy теорії та історії соціології Інституту соціології НAН України, Київ

Анотація. У статті здійснюється реконструкція Марксової концепції місця і ролі капіталізму в становленні всесвітніх, ґлобальних відносин і взаємозв'язків, а також історичних меж створеної ним ґлобальності. Показано, що, з точки зору Маркса, формування капіталізму є невіддільним від утворення системи ґлобальних взаємозв'язків і ґлобальної системи суспільних відносин. З іншого боку, формування системи ґлобальних відносин випливає з закономірностей розвитку капіталістичного суспільства. Та історична форма продуктивних сил і суспільних відносин, завдяки якій і за допомоги якої світ залучався до системи ґлобальних взаємозв'язків, була капіталістичною. Капіталізм за своєю природою є ґлобальною системою. Ґлобальність і всесвітність становлять саму сутність капіталізму, який Маркс розумів як внутрішньо експансіоністську, а отже, світову систему. Таке розуміння випливає з природи капіталу, в якій закладено його прагнення до нескінченного накопичення, самозростання.

Ключові слова: Маркс, матеріалістичне розуміння історії, капіталізм, світова капіталістична система, теорія всесвітньо-історичного процесу, соціальна теорія, ґлобалізація